EN
FR
2000€ NLHE €1 850 + 150
2000€ NLHE €1 850 + 150
2000€ NLHE €1 850 + 150
Rus Hotel
Monday 28 November 2011
$2,000 (2,000€)
$338,000 (338,000€)
Follow
During this festival
Results
1st
Maxim Panyak
Maxim Panyak

Earnings

$100,134

73,888€

Results Earnings
2nd Dmitry Chop
Dmitry Chop
$62,188

$62,188

45,888€

3rd Mihail Erst
Mihail Erst
$62,188

$62,188

45,888€

4th Anastasia Syvak
Anastasia Syvak
$32,525

$32,525

24,000€

5th Vitaly Lunkin
Vitaly Lunkin
$23,310

$23,310

17,200€

6th Vyacheslav Zlatogorskiy
Vyacheslav Zlatogorskiy
$18,973

$18,973

14,000€

7th Ruslan Rogozhin
Ruslan Rogozhin
$15,178

$15,178

11,200€

8th Andrey Danilyok
Andrey Danilyok
$12,875

$12,875

9,500€

9th Zaur Gubadov
Zaur Gubadov
$10,853

$10,853

8,008€

10th Vlad Nasikovsky
Vlad Nasikovsky
$8,944

$8,944

6,600€

11th Alexey Fomin
Alexey Fomin
$8,944

$8,944

6,600€

12th Margarita Levchenko-kapitonova
Margarita Levchenko-kapitonova
$7,589

$7,589

5,600€

13th Ruslan Lukash
Ruslan Lukash
$7,589

$7,589

5,600€

14th Sergii Baranov
Sergii Baranov
$6,370

$6,370

4,700€

15th Sergey Prochnyj
Sergey Prochnyj
$6,370

$6,370

4,700€

16th Elena Kopotova
Elena Kopotova
$6,370

$6,370

4,700€

17th Evgeniy Ilyashenko
Evgeniy Ilyashenko
$5,150

$5,150

3,800€

18th Timur Sidorkin
Timur Sidorkin
$5,150

$5,150

3,800€

19th Grigory Zima
Grigory Zima
$5,150

$5,150

3,800€

20th Levan Karamanishvili
Levan Karamanishvili
$5,150

$5,150

3,800€

1