EN
FR
$641 NLHE
$641 NLHE
$641 NLHE
Genting Poker Series
Thursday 22 November 2012
$641
Follow
During this festival
$159 NLHE Rivers
Wednesday 21 November 2012
$159 NLHE Six-Handed
Thursday 22 November 2012
$160 NLHE
Friday 23 November 2012
$241 NLHE
Saturday 24 November 2012
$80 NLHE Turbo Megastack
Sunday 25 November 2012
Results
1st
Hasmukh Khodiyara
Hasmukh Khodiyara

Earnings

$80,144

Results Earnings
2nd Stephen Mcgrath
Stephen Mcgrath
$50,892

$50,892

3rd Matt Myford
Matt Myford
$35,905

$35,905

4th Simon Higgins
Simon Higgins
$28,852

$28,852

5th Oluwashola Akindele
Oluwashola Akindele
$22,521

$22,521

6th Robert Boon
Robert Boon
$17,952

$17,952

7th Rob Fleet
Rob Fleet
$14,426

$14,426

8th Daniel Hook
Daniel Hook
$10,819

$10,819

9th Timothy Chung
Timothy Chung
$7,213

$7,213

10th Stewart Craig
Stewart Craig
$5,370

$5,370

11th Carey Owain
Carey Owain
$4,328

$4,328

12th John Southern
John Southern
$3,606

$3,606

13th Matthew Osland Jones
Matthew Osland Jones
$3,286

$3,286

14th Leon Campbell
Leon Campbell
$2,885

$2,885

15th Michael Burke
Michael Burke
$2,885

$2,885

16th Ian Burnett
Ian Burnett
$2,484

$2,484

17th Roberts Andrew
Roberts Andrew
$2,484

$2,484

18th Steven Warburton
Steven Warburton
$2,484

$2,484

19th Alan Lamont
Alan Lamont
$2,484

$2,484

20th Tom Myland
Tom Myland
$2,084

$2,084

1 2 3