EN
FR
Event 4: $2085 NLHE
Event 4: $2085 NLHE
Event 4: $2085 NLHE
Rus Hotel
Saturday 26 January 2013
$2,085
Follow
Results
1st
Kiryl Radzivonau
Kiryl Radzivonau

Earnings

$99,862

Results Earnings
2nd Irakli Chachanidze
Irakli Chachanidze
$66,574

$66,574

3rd Ivan Sheptytskyi
Ivan Sheptytskyi
$46,602

$46,602

4th Giorgi Kitesashvili
Giorgi Kitesashvili
$33,287

$33,287

5th Tevdore Phkhovelishvili
Tevdore Phkhovelishvili
$266,360

$266,360

6th Denis Kipnis
Denis Kipnis
$19,972

$19,972

7th Andrey Nadelyuev
Andrey Nadelyuev
$13,315

$13,315

8th Baatr Basanov
Baatr Basanov
$10,652

$10,652

9th Aleksey Babarykin
Aleksey Babarykin
$7,989

$7,989

10th Andrea Dato
Andrea Dato
$6,657

$6,657

11th Aliaksei Vesialou
Aliaksei Vesialou
$6,657

$6,657

12th Anton Smirnov
Anton Smirnov
$6,657

$6,657

13th Maksim Yerakhavets
Maksim Yerakhavets
$5,326

$5,326

14th Levan Karamanishvili
Levan Karamanishvili
$5,326

$5,326

15th Sergey Bobkovich
Sergey Bobkovich
$5,326

$5,326

16th Vladimir Alekseev
Vladimir Alekseev
$4,527

$4,527

17th Vitaliy Volov
Vitaliy Volov
$4,527

$4,527

18th Nikolay Kalinkin
Nikolay Kalinkin
$4,527

$4,527

19th Dmitry Medvedev
Dmitry Medvedev
$3,994

$3,994

20th Sergey Prostakov
Sergey Prostakov
$3,994

$3,994

1 2