EN
FR
Event 4: $330 NLHE
Event 4: $330 NLHE
Event 4: $330 NLHE
2011 Isle Open
Thursday 13 October 2011
$330
Follow
During this festival
Event 1: $550 NLHE
Sunday 9 October 2011
Event 2: $1600 NLHE USD500 Bounties
Monday 10 October 2011
Event 3: $330 NLHE Re-entry
Tuesday 11 October 2011
Event 5: $1100 PLO Heads-up 32 Players Max
Monday 17 October 2011
Event 6: $330 NLHE Re-entry
Tuesday 18 October 2011
Results
1st
Ebony Kenney
Ebony Kenney

Earnings

$24,990

Results Earnings
2nd Matt King
Matt King
$23,845

$23,845

3rd Kevin Peart
Kevin Peart
$23,791

$23,791

4th Farhan Madhani
Farhan Madhani
$22,400

$22,400

5th Scott Zakheim
Scott Zakheim
$21,320

$21,320

6th Peter Han
Peter Han
$20,627

$20,627

7th Thomas Atanael
Thomas Atanael
$20,042

$20,042

8th Jim White
Jim White
$18,108

$18,108

9th Michael Dweck
Michael Dweck
$16,490

$16,490

10th Shawn Nguyen
Shawn Nguyen
$12,667

$12,667

11th Maria Proskouriakova
Maria Proskouriakova
$3,871

$3,871

12th Andrew Kelsall
Andrew Kelsall
$3,871

$3,871

13th Robert Lebeau
Robert Lebeau
$3,237

$3,237

14th Elvin Garcia
Elvin Garcia
$3,237

$3,237

15th Frank Argano
Frank Argano
$3,237

$3,237

16th Wesley Reinhart
Wesley Reinhart
$2,745

$2,745

17th Robert Vanolinda
Robert Vanolinda
$2,745

$2,745

18th Tria Vue
Tria Vue
$2,745

$2,745

19th Dolline Vance
Dolline Vance
$2,287

$2,287

20th Leodegario Alabastro
Leodegario Alabastro
$2,287

$2,287

1 2 3 4 5 6 7