EN
FR
$400 NLHE USD100K GTD
$400 NLHE USD100K GTD
$400 NLHE USD100K GTD
Borgata
Saturday 5 March 2016
$400
Follow
Results
1st
Stephen Gepp
Stephen Gepp

Earnings

$41,203

Results Earnings
2nd Omar Taveras
Omar Taveras
$23,786

$23,786

3rd Pavel Krapivin
Pavel Krapivin
$14,514

$14,514

4th John Iannucci
John Iannucci
$11,692

$11,692

5th Spyros Malkotsis
Spyros Malkotsis
$9,192

$9,192

6th Dylan Gang
Dylan Gang
$7,660

$7,660

7th Anthony Imperale
Anthony Imperale
$6,128

$6,128

8th Vincent Palmeri
Vincent Palmeri
$4,677

$4,677

9th Seth Kaplan
Seth Kaplan
$3,225

$3,225

10th Robert Portas
Robert Portas
$2,096

$2,096

11th Mikhail Byalya
Mikhail Byalya
$2,096

$2,096

12th Antonio Schiano
Antonio Schiano
$2,096

$2,096

13th Lyle Diamond
Lyle Diamond
$1,613

$1,613

14th Eliyah Asur
Eliyah Asur
$1,613

$1,613

15th Jason Harr
Jason Harr
$1,613

$1,613

16th Elmir Masalimov
Elmir Masalimov
$1,274

$1,274

17th Richard Schatz
Richard Schatz
$1,274

$1,274

18th Gene Raman
Gene Raman
$1,274

$1,274

19th David Harker
David Harker
$1,000

$1,000

20th Michael Salvietti
Michael Salvietti
$1,000

$1,000

1 2 3