EN
FR
€550 Monster Stack
€550 Monster Stack
€550 Monster Stack
Sunday 5 July 2015
$617 (550€)
$41,670 (37,800€)
Follow
Results
1st
Vegard Andreassen
Vegard Andreassen

Earnings

$13,780

12,500€

Results Earnings
2nd Yasen Dichen
Yasen Dichen
$9,480

$9,480

8,600€

3rd Svetozar Bozhkov
Svetozar Bozhkov
$7,606

$7,606

6,900€

4th Danut Chisu
Danut Chisu
$6,394

$6,394

5,800€

5th Ivan Zhetchev
Ivan Zhetchev
$4,299

$4,299

3,900€

6th Veselin Mareski
Veselin Mareski
$110

$110

100€

1