EN
FR
561 Dario Sammartino
Dario Sammartino

174,573 Pts

562 Andoni Larrabe Sanchez
Andoni Larrabe Sanchez

126,772 Pts

563 Alexander Roumeliotis
Alexander Roumeliotis

47,602 Pts

564 Janis Mozajevs
Janis Mozajevs

56,656 Pts

565 David Gorr
David Gorr

108,747 Pts

566 Tyron Krost
Tyron Krost

118,656 Pts

567 Oliver Speidel
Oliver Speidel

128,724 Pts

568 Alexander Kostritsyn
Alexander Kostritsyn

157,749 Pts

569 Joe Cabret
Joe Cabret

74,322 Pts

570 Sander Lylloff
Sander Lylloff

96,957 Pts

571 Rasmus Hede Nielsen
Rasmus Hede Nielsen

320,460 Pts

572 Rene Mouritsen
Rene Mouritsen

123,160 Pts

573 Jonas Klausen
Jonas Klausen

124,745 Pts

574 Allan Baekke
Allan Baekke

84,212 Pts

575 David Boyaciyan
David Boyaciyan

138,290 Pts

576 Govert Metaal
Govert Metaal

134,478 Pts

577 ernst hermans
ernst hermans

80,070 Pts

578 Rolf Slotboom
Rolf Slotboom

60,931 Pts

579 Jorn Walthaus
Jorn Walthaus

64,782 Pts

580 Sijbrand Maal
Sijbrand Maal

78,446 Pts

Last update: 29 Sep 2019
1 ... 27 28 29 30 31 ... 800