EN
FR
01 Deniz Kaya
Deniz Kaya

4,297 Pts

02 Guvanch Melebayev
Guvanch Melebayev

2,225 Pts

Last update: 29 Sep 2019
1