EN
FR
01 Mel Judah
Mel Judah

130

$3,633,306

189

=

02 Antanas 'Tony G' Guoga
Antanas 'Tony G' Guoga

65

$4,578,692

92

=

03 Daniel Neilson
Daniel Neilson

56

$1,620,825

95

=

04 Billy Argyros
Billy Argyros

56

$1,428,905

86

=

05 Jeff Lisandro
Jeff Lisandro

55

$5,481,712

99

=

06 Gary Benson
Gary Benson

45

$1,939,570

72

=

07 Petros Aristidou
Petros Aristidou

42

$552,246

70

=

08 Leo Boxell
Leo Boxell

40

$1,287,099

62

=

09 Mark Jones
Mark Jones

38

$398,663

96

=

10 Michael Nguyen
Michael Nguyen

32

$405,795

62

=

11 Joe Hachem
Joe Hachem

30

$12,018,115

68

=

12 Jonathan Karamalikis
Jonathan Karamalikis

30

$2,558,189

62

=

13 Sam Khoueis
Sam Khoueis

30

$688,506

39

=

14 Michael Guzzardi
Michael Guzzardi

30

$542,528

74

=

15 Martin Comer
Martin Comer

29

$601,552

47

=

16 Hun Wei Lee
Hun Wei Lee

29

$569,489

42

=

17 Dale Marsland
Dale Marsland

29

$373,807

46

=

18 Jeffrey Rossiter
Jeffrey Rossiter

26

$6,180,281

53

=

19 Mike Guttman
Mike Guttman

26

$981,166

38

=

20 Khac-trung Tran
Khac-trung Tran

26

$492,988

43

=

Last update: 29 Sep 2019
1 2 3 ... 132