EN
FR
01 Evgeniya Berezuk
Evgeniya Berezuk

$98,959

1

N/A

02 Anton Smirnov
Anton Smirnov

$84,799

1

N/A

03 Igor Yaroshevskyy
Igor Yaroshevskyy

$84,799

1

N/A

04 Beslan Magamadov
Beslan Magamadov

$39,515

1

N/A

05 Igor Arhipov
Igor Arhipov

$31,350

1

N/A

06 Alex Dovzhenko
Alex Dovzhenko

$29,069

1

N/A

07 Andrei Nikonov
Andrei Nikonov

$28,051

2

N/A

08 Artem Vasilenko
Artem Vasilenko

$16,769

1

N/A

09 Ruslan Shevchenko
Ruslan Shevchenko

$13,794

1

N/A

10 Vitaliy Radchenko
Vitaliy Radchenko

$13,453

1

N/A

11 Ruslan Lukash
Ruslan Lukash

$11,288

1

N/A

12 Taras Sopotnitskiy
Taras Sopotnitskiy

$9,844

1

N/A

13 Igor Soika
Igor Soika

$9,461

1

N/A

14 Michael Kobilinskiy
Michael Kobilinskiy

$9,461

1

N/A

15 Valentin Shabelnik
Valentin Shabelnik

$8,009

1

N/A

16 Dmitry Chop
Dmitry Chop

$8,009

1

N/A

17 Andrey Nadelyuev
Andrey Nadelyuev

$7,555

1

N/A

18 Oleksii Kravchuk
Oleksii Kravchuk

$7,171

1

N/A

19 Alexander Stepin
Alexander Stepin

$7,171

1

N/A

20 Enver Abduraimov
Enver Abduraimov

$6,482

1

N/A

Last update: 29 Sep 2019
1 2